Úroveň vytriedenia KO 2021

10.1.2020 zverejnil/a malyslivnik_admin.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec:  Malý Slivník Rok: 2018

V zmysle prilohy č .2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:  ÚVKO = (( m zložka1 + m zložka 2 + m zložka n) / m KO)* 100% ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.  m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10)  m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10)

m zložka  Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť v kg1 200101 papier a lepenka 1,212 200102 sklo 2,273 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky VKM 0,03210 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 0,2711 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 2,22313 200139 plasty 2,1614 200140 kovy 0,026Spolu m zložka1 až m zložka n 8,191

m KO  Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť v kg1 200101 papier a lepenka 1,212 200102 sklo 2,273 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) 0,03210 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 0,2711 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 a 200135 2,22312 200138 drevo 13 200139 plasty 2,1614 200140 kovy 0,02616 200301 zmesový komunálny odpad 51,32518 200307 objemný odpad 51,85

SPOLU m KO 111,366 ÚVKO 2018 = 48,916 / 185,826* 100% ÚVKO 2018 = 7,36 %