Preskočiť na obsah

Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník

Zverejnené 11.10.2021.

Kategória

Názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Malý Slivník

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Výška NFP: 1 516 958,52 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2023

Opis projektu: Predmetom projektu je výstavba novej materskej školy s kapacitu 154 detí s cieľom zabezpečenia predprimárnej výchovy a vzdelávania so zameraním najmä na inklúziu detí z prostredia rómskej komunity. Novopostavená materská škola však bude slúžiť aj pre deti z majoritného prostredia, ktoré takisto v tomto čase navštevujú materské školy v iných obciach.

Projekt je realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“.

Očakávanými výsledkami predkladaného projektu je nový objekt MŠ postavený v optimálnej dostupnosti pre rómske osídlenie v obci Malý Slivník s cieľom zabezpečenia vysoko kvalitného predškolského vzdelávania a výchovy pre deti z rómskej osady vo veku 3-6 rokov. Očakávané výsledky priamo súvisia s naplnením stanovených merateľných ukazovateľov projektu:

 • P0067 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ – 154 osôb

 •P0341 Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – 1 materská škola

 • P0716 Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl – 144 osôb.

Vybudovaním novej MŠ pre 154 detí z obidvoch komunít sa zabezpečia dlhodobé účinky pre rómsku komunitu i celú obec. Z dlhodobého hľadiska projekt prispeje k zlepšeniu spolunažívania v rámci rómskej komunity, ako aj s ostatnými občanmi obce a regiónu. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre zlepšenie sociálnej inklúzie rómskej komunity, zvýšenie jej záujmu o dianie v obci. Dopadom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Realizáciou projektu sa podporí sociálna inklúzia Rómov, čím sa dosiahne zlepšenie postavenia rómskej komunity, zvýšenie jej záujmu o dianie v obci. Vybudovaním novej a plne funkčnej materskej školy obec podporí predškolskú prípravu detí, zabezpečí sa systematickosť predškolskej prípravy, detí nadobudnú sociálne a hygienické návyky a budú lepšie pripravené na výučbový proces na základnej škole a zároveň sa zníži počet detí navštevujúcich špeciálnu školu.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.ludskezdroje.gov.sk   www.minv.sk    www.malyslivnik.sk/