Preskočiť na obsah

Zníženie energetickej náročnosti Komunitného centra v obci Malý Slivník

Zverejnené 27.2.2023.

Kategória

Pre obec Malý Slivník bol schválený nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Názov schváleného projektu:

Zníženie energetickej náročnosti Komunitného centra v obci Malý Slivník

miesto realizácie projektu:

Obec Malý Slivník, parc. č. 211/12, súpisné číslo 128

názov a sídlo prijímateľa:

Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Malý Slivník

informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

03/2023-10/2023

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk

SO: www.siea.sk

ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 133 872,95 €

Zdroj poskytnutého príspevku: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stručný opis projektu:

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti komunitného centra v obci Malý Slivník (parc. č.  211/12), prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, strešného plášťa, výmeny okien a dverí, zdroja tepla, osvetlenia a inštaláciou rekuperácie. Realizovaný bude prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – budova komunitného centra“. Projektom sa dosiahne zníženie spotreby energie, zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy, eliminácia úniku tepla, modernizácia vykurovacích systémov, zníženie produkcie emisií, zníženie nákladov na vykurovanie a zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT.

Merateľné  ukazovatele projektu sú:

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 17,5440 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,2960 t ekviv. CO2

Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 5ks

Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1 ks

Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 300,22 m2

Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 4,7246 MWh/rok

Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 16,3890 MWh/rok

Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 11 664,3901 kWh/rok

Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 34 465,8225 kWh/rok

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 31 672,6134 Kg/rok

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,0136 MW

Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,0136 MWt

Počas realizácie projektu prijímateľ NFP uvedené informácie pravidelne aktualizuje.