Preskočiť na obsah

Samospráva

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Slivník

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

PoložkaCena
Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase
Počas pracovnej doby3 € / 1 hlásenie
Prenájom  nehnuteľných vecí
Prenájom verejného priestranstva v obci0,40 € / m2 / deň
Prenájom  kultúrneho domu
Poplatok za užívanie – sála a kuchyňa na rodinné akcie50 € / deň
Poplatok za užívanie – zasadačka a kuchyňa na rodinné akcie50 € / deň
Zasadačka na predajnú a prezentačnú akciu20 € / deň
Poplatok za upratovanie určeného % z poplatku za užívanie100 %
Prenájom  domu smútku
S chladiacim boxom do 3 dní 
Bez chladiaceho boxu (len na obrad) 
Prenájom  hrobového miesta pre občanov s trvalým pobytom v našej obci
Jedno hrob…. € / ….rokov
Dvoj hrob…. € / ….rokov
Pre občanov s trvalým pobytom mimo našej obce je sadzba poplatku dvojnásobná.
Kopírovacie  služby
Jednostranne formát A40,10 € / strana
Administratívne poplatky
Potvrdenia rôzneho druhu5 €
Potvrdenia účasti na pohrebeBez poplatku