Preskočiť na obsah

Materská škola v obci

Zverejnené 10.1.2020.

Názov projektu: Materská škola v obci Malý Slivník
Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
Kód projektu v ITMS2014+: 312061C426 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 996 713,00 EUR

Stručný opis projektu:

Obec Malý Slivník leží v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške 365 metrov a patrí do Prešovského kraja. Obec je súčasťou okresu Prešov a má 942 obyvateľov. Obec sa skladá z dvoch častí a to Malý Slivník a osada Furmanec, v ktorej žije 728 príslušníkov MRK, z čoho detí v predškolskom veku je 160. V obci je špeciálna základná škola ale úplne absentuje materská škola. To spôsobuje, že deti z MRK väčšinovo nenavštevujú materskú školu. Obec dlhodobo rieši problém absencie zariadenia pre predškolskú prípravu detí s dôrazom na deti z MRK.

Vybudovaním novej a plne funkčnej materskej školy obec podporí predškolskú prípravu detí, zabezpečí sa systematickosť predškolskej prípravy, detí nadobudnú sociálne a hygienické návyky a budú lepšie pripravené na výučbový proces na základnej škole. Dlhodobé a koncepčné riešenia obce definované v PHSR plne nadväzujú na Operačný program Ľudské zdroje, kde v rámci prioritnej osi č.6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK sa v investičnej priorite 6.1. poskytovanie podpory zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach hovorí v špecifickom cieli 6.1.2. o zlepšení ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Potreby v oblasti predprimárneho vzdelávania zabezpečí obec prostredníctvom výstavby novej MŠ s kapacitou 154 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Realizáciou projektu obec naplní 3 merateľné ukazovatele 1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl, 2. Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, 3. Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru MŠ.